+48 607 885 790

biuro@pszpoznan.com.pl

Cart 0 0.00 

Looking for a Specific Product?

Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

EGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ŻUZLA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 10.02.2023 R.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
1.1. Cena – cena detaliczna Towaru, wyrażona  w  walucie polskiej (PLN), powiększona o należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie obejmująca usługi dostawy.
1.2.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
1.3.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2022.1360 t.j. ).
1.4.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla w Poznaniu.
1.5.Sklep lub  sklep internetowy – sklep On – Line, prowadzony przez Poznańskie Stowarzyszenie Żużla z siedzibą w Poznaniu, dostępny pod  adresem https://sklep.pszpoznan.com.pl/ , za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, oraz za pośrednictwem którego zawiera się umowy sprzedaży.
1.6.Sprzedawca – Poznańskie Stowarzyszenie Żużla  z siedzibą w Poznaniu,  Warmińska 1, 60-622 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473540, NIP: 7811887259 Regon: 302511149. Dane kontaktowe:
– Mail: biuro@pszpoznan.com.pl lub sklep@pszpoznan.com.pl

– tel.: +48 607 885 790
1.7.Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym.
1.8.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  podmiotem prowadzącym sklep internetowy – Poznańskim Stowarzyszeniem Żużla  z siedzibą w Poznaniu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
1.9.Ustawa – ustawa z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.).
1.10.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności cenę oraz rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem https://sklep.pszpoznan.com.pl/.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem https://sklep.pszpoznan.com.pl/, prowadzony jest przez Poznańskie Stowarzyszenia Żużla z siedzibą w Poznaniu.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 10.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Python lub
b) przeglądarka Google Chrome w wersji 8.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Python lub
c) przeglądarka Firefox w wersji 109.0.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Python
d
.) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.pszpoznan.com.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest zarejestrowanie się Klienta.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Poznańskie Stowarzyszenie Żużla z siedzibą w Poznaniu  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Poznańskie Stowarzyszenie Żużla z siedzibą w Poznaniu.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Poznańskie Stowarzyszenie Żużla z siedzibą w Poznaniu.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę po stronie prowadzącego Sklep, w tym w  do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub  inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) rozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla prowadzącego Sklep,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://sklep.pszpoznan.com.pl/, dokonać wyboru towaru , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku Kupuję i płacę  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.5.Zrealizowanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem Kupuję i płacę) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4.6.Po zrealizowaniu zamówienia, Klient otrzymuje  na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail  – potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży z Klientem.
4.7.Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 12,00 zł do 20,00 zł, w zależności od rozmiarów przysyłki.
4.8. W celu złożenia  Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Kupuję i płacę oraz zrealizowanie płatności.
4.9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy  sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „[PSŻ POZNAŃ – SKLEP ON-LINE]: Nowe zamówienie [Nr zamówienia]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem, oraz zastosowanie do niej mają  przepisom polskiego prawa.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów może nastąpić poprzez odbiór osobisty przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy (adres: Poznańskie Stowarzyszenie Żużla, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań), poprzez odbiór w paczkomacie operatora InPost  lub przesyłką kurierską operatora InPost. Koszty dostawy stanowi kwota wskazana w  tytule Podsumowanie w pozycji Łącznie.
5.3. Złożenie zamówienia   jest możliwe przez 24 godziny, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni powszednie do godziny 16:00.
5.4. Dostawa Towaru realizowana będzie w przewidywanym terminie od 2 do 5 dni roboczych, przy czym wskazany termin ulec przedłużeniu z przyczyn związanych z trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
5.5.  Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, winien  jest sprawdzić  jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.
5.6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia jego złożenia przez Klienta, po upływie których Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedawcy niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.
5.7.W sytuacji anulowania zamówienia przez Klienta, dokonana   zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
5.8.Zamówienia są realizowane według kolejności ich składania przez Klientów.
5.9.Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W sytuacji, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien poinformować o tym Sprzedawcy   za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, wraz z jednoczesnym podaniem niezbędnych danych.
5.10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu.
5.11.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, oraz faktury VAT lub paragon fiskalny.

VI. Ceny i formy płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym  w szczególności podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) płatność przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy: 68 2030 0045 1110 0281 5470 (Bank BNP Paribas S.A.),
c) płatność on line za pomocą serwisu PayU,
d) płatność przez blik za pomocą serwisu PayU,
e) gotówką (tylko i wyłącznie w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla w Poznaniu (ul. Warmińska 1, Poznań).

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z przepisami Ustawy, Klient będący Konsumentem w rozumieniu  przepisów powszechnie obowiązujących w terminie 14  (czternastu) dni od otrzymania zamówionego Towaru,  ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust. 2 i 35 Ustawy. Opisane w niniejszym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, co oznacza, że  stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
7.2.Uprawnienie o którym mowa w pkt. 7.1. może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Poznańskie Stowarzyszenie Żużla, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań, lub na adres email: biuro@pszpoznan.com.pl lub sklep@pszpoznan.com.pl , jak również na podstawie oświadczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu; Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy  stanowiącego załącznik do Ustawy.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowę  uznaje się  za niezawartą, a Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej przez niego ceny, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcy, z zastrzeżeniem postanowień rt.. 33, art. 34 ust. 2 i 35 Ustawy). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
7.4.W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem wymienionego terminu.
7.5.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej nadania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6.Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zabezpieczający przed  uszkodzeniem w czasie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Poznańskie Stowarzyszenie Żużla, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań.
7.7.Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Poznańskie Stowarzyszenie Żużla, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań, lub na adres email: biuro@pszpoznan.com.pl lub sklep@pszpoznan.com.pl . Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Poznańskie Stowarzyszenie Żużla, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań, lub na adres email: biuro@pszpoznan.com.pl lub sklep@pszpoznan.com.pl .
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO  POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ŻUZLA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Poznańskie Stowarzyszenie Żużla

Ul. Warmińska 1

60-622 Poznań

mailto: biuro@pszpoznan.com.pl

tel. +48 607 885 790

 

Ja/My(*) ……………………………………………………….. [imię i nazwisko lub nazwa firmy] niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………. [wpisać Nr zamówienia]

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : …………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) : ………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów) : ………………………………………………..

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

………………………………………………

 

– Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Looks like you haven't made a choice yet.