Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest Poznańskie Stowarzyszenie Żużla z siedzibą w Poznaniu ul. Warmińska 1. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: 503 362 449  oraz przez stronę internetową http://pszpoznan.com.pl.

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych w naszym Stowarzyszeniu jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Państwu informacji i treści odnośnie tematyki naszej działalności oraz odpowiedzi na Państwa pytania, w celach marketingowych oraz we współpracy z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy np. w celu zakupu biletu. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy. Odbiorcami danych osobowych są firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego.
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, ale nie dłużej niż jest to niezbędne.
Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych prosimy skontaktować się z nami telefonicznie bądź poprzez formularz z naszej strony www. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasze Stowarzyszenie nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.
W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z subskrypcji newlettera email lub też subskrypcji newslettera SMS.
Aby zrezygnować z newslettera email należy wysłać mail pod adres: rodo@pszpoznan.com.pl z informacją, ze rezygnujecie Państwo z newslettera email.

Aby zrezygnować z newslettera SMS należy wysłać mail pod adres: rodo@pszpoznan.com.pl z informacją, ze rezygnujecie Państwo z newslettera SMS podając numer telefonu, na który jest wysyłany SMS.